Положення про первинну організацію УТМРПОЛОЖЕННЯ
про первинну організацію Українського
товариства мисливців і рибалок

1.Загальні положення

а) виховання у членів Товариства почуття любові і дбайливого ставлення до природи, високої відповідальності за приналежність до Товариства, суворого дотримання Статуту Товариства;
б) проведення роз’яснювальної роботи серед членів Товариства і місцевого населення з питань охорони природи і раціонального використання мисливських і рибних ресурсів, про мету і завдання Товариства;
в) сприяння розвитку мисливського любительського спорту, стендової стрільби і любительської спортивної риболовлі;
г) організація участі членів УТМР у проведенні біотехнічних робіт в угіддях, заходів по охороні і відтворенню мисливських звірів і птахів, збагаченню їх видового складу, поповнення рибних ресурсів;
д) проведення у встановленому порядку добування дичини, любительської риболовлі, а також знищення шкідливих для мисливського господарства тварин;
є) активна участь в охороні мисливсько-рибальських угідь, сприяння боротьбі з браконьєрством та іншими порушеннями правил полювання і рибної ловлі.

2. Створення первинних організацій УТМР

1. Первині організації УТМР створюються при наявності не менше семи членів Товариства на підприємствах, в установах, організаціях, селянських господарствах, учбових закладах, у селах і селищах за рішенням ради районної (міжрайонної), міської організації Товариства. Вся їх діяльність здійснюється на громадських засадах.
2. Первинні організації об’єднуються у районні (міжрайонні), міські організації Товариства.
3. При створенні первинної організації УТМР районна, міська рада Товариства може передбачити виділення її колективу мисливсько-рибальських угідь для здійснення членами УТМР комплексу мисливсько-господарських робіт, трудової участі та проведенні полювання.
4. Створена первинна організація повинна мати приміщення для куточка мисливця та рибалки, призначення якого – пропаганда охорони природи та відтворення фауни, проведення зборів, засідань ради первинної організації, а також занять та бесід з членами Товариства.
5. Створеній первинній організації рішенням президії ради районної (міжрайонної), міської організації присвоюється назва або номер, видається трикутна печатка, необхідна документація, інструкції, посібники, бланки відомостей, Журнал обліку роботи та ін.
6. При наявності на підприємстві , в установі, інших організаціях менше, ніж 7 членів УТМР по рішенню президії ради районної (міжрайонної), міської організації Товариства, вони об’єднуються з членами іншої первинної організації.
7. Для упорядкування організаційної та масової роботи серед членів Товариства у чисельних первинних організаціях можуть бути створені цехові, сільські бригади. В одній первинній організації може створюватися до п\'яти бригад.
8. 3 метою упорядкування користуванням мисливськими угіддями, забезпечення їх охорони та залучення всіх мисливців до біотехнічних та господарських робіт рекомендується спільне користування мисливськими угіддями міських і сільських організацій УТМР.
9. Діяльність первинної організації може бути припинена :

- за рішенням загальних зборів первинної організації;
- за рішенням президії ради районної (міжрайонної), міської організації Товариства, а також вищестоящих органів УТМР, основою для якого є невиконання первинною організацією статутних вимог.

Організація УТМР, яка провела реорганізацію шляхом злиття або приєднання до іншої організації вважається ліквідованою, її майно та кошти залишаються у розпорядженні Товариства.

3. Загальні збори первинної організації УТМР

1. Вищим органом первинної організації є загальні збори , які скликаються радою первинної організації в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
2. Збори первинних організацій вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів УТМР, які перебувають на обліку. Рішення на них приймаються більшістю голосів від числа присутніх.
3. Загальні збори:

Голова первинної організації затверджується президією райміськради УТМР. У випадках бездіяльності, грубих порушень Статуту президія може звільнити його від виконання обов’язків голови цієї організації;

Рішення про виключення із членів УТМР приймається загальними зборами і затверджується президією райміськради УТМР. Особи виключені з УТМР не можуть обіймати керівні посади, в тому числі голови первинних організацій, та бути в складі виборних органів УТМР.

Згідно п.3.6 п/п “Є” Статуту УТМР члени Товариства зобов’язані сприяти виконанню біотехнічних і господарських робіт в мисливсько- рибальських господарствах за встановленими президіями обласних, районних, міських рад УТМР нормами та вкладенням членами УТМР добровільних внесків на ці заходи.

4. Діяльність первинної організації УТМР

Члени ради обираються на загальних зборах відкритим голосуванням, більшістю голосів, від числа присутніх.
Кількісний склад ради залежить від чисельності первинної організації і не може перевищувати однієї третини від кількості членів УТМР які перебувають на обліку в даній первинній організації.

Голова здійснює загальне керівництво діяльністю первинної організації УТМР та відповідає перед міською, районною, міжрайонною організаціями УТМР за її організаційно- господарський стан.
Голова веде та зберігає всю документацію та трикутну печатку.
Секретар ради веде протоколи загальних зборів та засідань ради, за дорученням голови ради може вести іншу документацію первинної організації.

Рада первинної організації УТМР:

Рада первинної організації звітує про свою діяльність за звітний період на звітно-виборних зборах первинної організації УТМР, а також щорічно звітується про проведену роботу перед районною, міською організацією УТМР.

5. Планування

 1. Вся діяльність первинної організації будується на основі річного та квартального планування.
 2. Плани розробляються за участю міської, районної, міжрайонної організації УТМР та радою первинної організації, яка забезпечує їх виконання . План вважається прийнятим після його розгляду на загальних зборах первинної організації та його затвердження.
 3. Річний план передбачає проведення зборів первинної організації та засідань ради, масово-виховну роботу та випуск засобів наглядної агітації, охорону мисливських угідь, участь членів первинної організації в біотехнічних, господарських та інших роботах в угіддях, облік дичини, спортивні та культурно-масові заходи..
  Квартальне та поточне планування є частиною річного і повинно бути спрямоване на рішення найближчих задач, які стоять перед первинною організацією, а саме: відкриття полювання, заготівля та викладення кормів, відстріл шкідливих хижаків та птахів, боротьба з браконьєрством тощо.

6. Прийняття в члени УТМР та облік членів первинної організації

 1. Членами Товариства можуть бути особи, які досягли 18 років (для мисливців) і 16 років (для рибалок), визнають Статут Товариства, перебувають на обліку в одній із первинних організацій УТМР та бажають займатися полюванням, спортивним та любительським рибальством і своєчасно сплачують членські внески.
  Товариство має юнацькі секції, до яких приймаються юнаки та дівчата з 14 років, які мають право брати участь в роботі секцій організації УТМР та в спортивних змаганнях і фізкультурно-оздоровчих заходах.
 2. Прийняття осіб в члени Товариства проводиться загальними зборами первинної організації на основі письмової заяви бажаючого вступити до Товариства. Рішення загальних зборів первинної організації про прийняття до Товариства набирає чинності після його затвердження президією районної, міської ради УТМР, яка і видає членський квиток. Вартість бланку членського квитка встановлюється президією районної ради УТМР. Членський квиток УТМР дійсний з фотографією члена Товариства, а також картки вкладинки, які повинні бути завірені підписом голови райради і скріплені відповідною печаткою. У випадку втрати членського квитка, тому хто втратив його, видається новий (дублікат) після розслідування причин втрати та сплати вартості бланку квитка.
 3. Члени юнацьких секцій Товариства, які досягли 18 років та успішно пройшли навчання за програмою, затвердженою радою організації УТМР, приймаються в члени Товариства за рекомендацією бюро секції у порядку, передбаченому пунктом 3.2 Статуту УТМР.
 4. Члени інших мисливсько-рибальських товариств України, іноземних держав приймаються у члени Товариства в порядку, передбаченому пунктом 3.2 Статуту УТМР, без сплати вступних внесків, зі збереженням загального мисливського та рибальського стажу.
 5. Член УТМР зобов’язаний бути на обліку в одній з первинних організацій та брати активну участь в її роботі. При зміні місця проживання або місця роботи знятися з обліку і в місячний термін після прибуття на нове місце проживання або переходу на нове місце роботи стати на облік в первинній організації Товариства.
 6. Пенсіонери-члени Товариства, які не працюють, перебувають на обліку у первинних організаціях за місцем попередньої роботи або за місцем проживання (у найближчій організації).
 7. Особи, прийняті в члени УТМР сплачують вступні і членські внески в розмірах, встановлених відповідно президією Всеукраїнської обласної ради УТМР. Членські внески, як правило, сплачуються повністю до 1 липня за поточний календарний рік.

  Члени Товариства, які без поважних причин своєчасно не сплатили членські внески, вважаються такими, що вибули з УТМР, і можуть бути знову прийняті на загальних підставах.

7. Діяльність ревізійної комісії

 1. Ревізійна комісія первинної організації або ревізор обирається на звітно-виборних зборах відкритим голосуванням учасників зборів терміном на 5 років. Члени ради первинної організації не можуть бути обраними до складу ревізійної комісії (ревізором).
 2. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову, його заступника і секретаря. В первинних організаціях, що мають на обліку не більше 50 членів Товариства, рекомендується обирати одного ревізора. Члени ревізійної комісії (ревізор) беруть участь в засіданнях ради з правом дорадчого голосу. В своїй роботі члени ревізійної комісії (ревізор) підзвітні лише зборам первинної організації.
 3. Ревізійна комісії (ревізор) в своїй діяльності керуються чинним законодавством, Статутом УТМР, рішеннями з’їздів, конференцій та зборів, “Положенням про ревізійні комісії УТМР“, вказівками вищестоящих організацій і ревізійних комісій, а також рекомендаціями державних контрольних органів.
 4. Ревізійна комісії (ревізор) повинні не менше одного разу на рік проводити документальну ревізію діяльності первинної організації та доповідати про результати загальним зборам. Ревізії також проводяться при зміні голови ради та ліквідації організації .
 5. Ревізія проводиться з питань:
  - виконання річних заходів по розвитку мисливського господарства на закріпленій дільниці (наявність дичини, споруд, заготовлених кормів тощо);
  -виконання річних планів з організаційно-масової роботи (стан засобів масової наочної агітації, проведення зборів, збір членських внесків, прийому до членів Товариства тощо);
  - встановлення правильності сплати членських внесків у розмірах, які встановлені Статутом УТМР для різних категорій членів УТМР, відповідності чисельності членів УТМР, які сплатили членські внески по відомості чисельності членів УТМР, які перебувають на обліку в організації ;
  - дотримання законодавчих норм відповідно до Законів України, вимог Статуту УТМР, а також виконання рішень вищестоящих органів Товариства; - ведення документації, її оформлення;
  - витрат грошей та використання матеріальних цінностей (кормів, будівельних матеріалів), що надаються місцевими організаціями Товариства
 6. Рада первинної організації повинна забезпечити допомогу ревізійній комісії (ревізору) в проведенні перевірок та надавати всі необхідні документи. При проведенні перевірки, ревізійна комісія ( ревізор), для надання допомоги, за домовленістю, можуть залучати до перевірки інших членів первинної організації.
 7. Після закінчення перевірки ревізійна комісія складає акт, інформує раду первинної організації. Контролює виконання заходів по усуненню виявлених недоліків. Рада в двотижневий термін повинна розглянути акт ревізійної комісії та прийняти відповідне рішення.
 8. Ревізії в первинних організаціях УТМР проводяться на громадських засадах .

8. Боротьба з браконьєрством та охорона мисливських угідь

Охорона мисливської дільниці від браконьєрства є важливим обов’язком первинної організації та здійснюється всім колективом згідно з чинним законодавством України.

Первинні організації повинні вести виховну роботу серед місцевого населення з питань охорони природи, мисливської фауни, користування мисливськими угіддями, проведення полювання, спортивного та любительського рибальства, а також організовувати рейди- перевірки в мисливські угіддя УТМР у відповідності до Закону України “Про мисливське господарство та полювання“.

9. Виховна робота

Виховна робота в УТМР організується і проводиться первинними організаціями УТМР.
Основні задачі виховної роботи - виховання у членів УТМР і населення бережливого ставлення до природи, недопущення безгосподарського використання її багатств, заохочення членів первинної організації та громадськості до роботи по виконанню заходів, націлених на збереження тваринного світу, залучення членів УТМР до вивчення документів і літератури для підвищення їх знань та культури мисливсько-рибальського спорту.
З місцевим населенням проводяться лекції, бесіди, виступи по радіо та телебаченню з питань охорони природи, ведення мисливського господарства та риболовства, про цілі і задачі Товариства.
Проводяться заняття з членами Товариства по вивченню директивних документів УТМР та Державного комітету лісового господарства з питань ведення мисливського господарства, ознайомлення з вимогами Закону України “Про мисливське господарство та полювання”, іншого законодавства України з питань ведення природоохоронної роботи.
У виховній роботі широко використовуються засоби наглядної агітації – плакати, буклети , стінні газети, які розміщуються в мисливських клубах та куточках. Проводиться робота по поширенню досвіду роботи кращих колективів з питань ведення мисливсько-рибальського господарства, любительського мисливського, стрілецького, риболовного спорту, розвитку мисливського собаківництва.
Організація і проведення виховної роботи покладається на раду первинної організації та її голову. Організатором цієї роботи є райміськрада УТМР.

10. Спортивно-масова робота

З метою більш організованого та культурного розвитку мисливсько-рибальського спорту, росту активності членів Товариства та підвищення рівня їх знань проводиться спортивно-масова робота.
У чисельних первинних колективах (більше 50 осіб) можуть створюватися секції: мисливська, риболовна, стендової стрільби, мисливського собаківництва та ін., згідно з Положенням про секції УТМР, які в своїй практичній діяльності керуються вказаним Положенням, рішенням ради первинної організації та вищестоящих органів Товариства.
Радою первинної організації проводяться:

11. Документація, майно первинної організації,
взаємовідносини з районною (міською) організацією УТМР

Вся документація, трикутна печатка зберігаються у голови первинної організації УТМР.
Основним документом первинної організації УТМР є Журнал обліку роботи первинної організації УТМР, який ведеться головою (заступником голови) у повній відповідності до запропонованих в ньому форм.
Журнал обліку роботи первинної організації УТМР ведеться протягом 5 років до повного використання, і зберігається ще 5 років, після ревізії - знищується по акту.
Крім журналу обліку роботи первинної організації передбачається ведення (наявність) таких документів: протоколи загальних зборів, засідань рад, відомість про сплату членських внесків, акти ревізійної комісії (ревізора), керівні документи, Статут УТМР, вказівки, рішення, постанови вищестоящих органів УТМР. Термін їх зберігання 3 роки (крім Статуту УТМР), після чого знищуються.
Журнали, книги обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом голови первинної організації. Копії документів: протоколи зборів, відомості про чисельність мисливських тварин, добутої дичини, відстрілу шкідливих тварин і птахів та ін. в 10-ти денний термін після їх складення передаються в місцеву організацію УТМР.
У випадках припинення діяльності первинної організації вся документація і печатка передаються районній (міській) організації УТМР.
Матеріальна база первинної організації створюється добровільно працею членів УТМР і може складатися з: кімнати (куточка) мисливця із засобами агітації, пропаганди, меблів, а також будинку в угіддях зі всіма приналежностями, кормосховищем, солонцями, годівницями, та ін., які знаходяться на балансовому обліку районної (міської) організації УТМР.
В разі ліквідації первинної організації вся матеріальна база залишається за районною, міською організацією УТМР і передається у подальшому іншій первинній організації, за якою буде закріплена дана мисливська ділянка.
Районна (міська) організація УТМР направляє і контролює діяльність первинних організацій, делегує своїх представників на основні заходи (звітні збори, засідання ради, змагання та ін.), які проводяться первинними організаціями УТМР. Районна (міська) організація повинна не рідше одного разу в 2 роки ревізувати діяльність кожної первинної організації.
За рішенням президії районної (міської) організації УТМР, первинна організація, яка не виконує свої функції, може бути достроково розформована. Якщо члени Товариства розформованої організації УТМР не стали на облік протягом року в іншу первинну організацію, питання їх перебування в членах УТМР вноситься на розгляд президії місцевої організації Товариства.
Суперечки, що можуть виникнути в стосунках між первинними організаціями УТМР вирішуються районною, міською організацією УТМР, а протиріччя між первинною і районною організацією – обласною організацією УТМР.

ВГОРУ